Predator vs Prey - tchuanye
Phrynarachne ceylonica Bird-Dung Spider 38-39-40 stack

Phrynarachne ceylonica Bird-Dung Spider 38-39-40 stack

glovestack

From Crab Spiders (Thomisidae)